Loading content, please wait..

C2502木地板材料類(海島型類)

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
C2502.01  薄皮木地板(F3夾板)   4寸*4分*3尺(60條)  坪  2,000    2,000  2,000    請先登入  
C2502.02  複合式木地板(A+B)   4寸*4分*3尺(100條)  坪  2,300    2,300  2,300    請先登入  
C2502.03  複合式木地板(A+B)   4寸*4分*3尺(200條)  坪  2,500    2,500  2,500    請先登入  
C2502.04  厚皮木地板(F3夾板)   4寸*5分*3尺(200條)  坪  2,800    2,800  2,800    請先登入  
C2502.05  超厚皮地板(F3夾板)   4寸*5分*亂尺(300條)  坪  3,200    3,200  3,200    請先登入  
C2502.06  薄皮木地板(F3夾板)   5寸*4分*3尺(60條)  坪  2,200    2,200  2,200    請先登入  
C2502.07  複合式木地板(A+B)   5寸*4分*3尺(100條)  坪  2,500    2,500  2,500    請先登入  
C2502.08  複合式木地板(A+B)   5寸*4分*3尺(200條)  坪  2,800    2,800  2,800    請先登入  
C2502.09  厚皮木地板(F3夾板)   5寸*5分*3尺(200條)  坪  3,000    3,000  3,000    請先登入  
C2502.10  超厚皮地板(F1夾板)   5寸*5分*亂尺(300條)  坪  4,000    4,000  4,000    請先登入  
C2502.11  超厚皮地板(F1夾板)   6寸*5分*亂尺(300條)  坪  4,800    4,800  4,800    請先登入  
C2502.12  複合式-浮雕(自然漆)   5寸*4分*4尺(100條)  坪  3,000    3,000  3,000    請先登入  
C2502.13  複合式-浮雕(自然漆)   6寸*4分*4尺(100條)  坪  3,300    3,300  3,300    請先登入  
C2502.14  超厚皮-浮雕(自然漆)   4寸*5分*亂尺(300條)  坪  4,200    4,200  4,200    請先登入  
C2502.15  超厚皮-浮雕(自然漆)   5寸*5分*亂尺(300條)  坪  4,500    4,500  4,500    請先登入  
C2502.16  超厚皮-浮雕(自然漆)   6寸*5分*亂尺(300條)  坪  4,800    4,800  4,800    請先登入  
C2502.17  複合式集成木地板   5.4寸*4分*4尺(100條)  坪  2,600    2,600  2,600    請先登入  
C2502.18  超厚皮集成木地板   5.4寸*5分*4尺(300條)  坪  4,800    4,800  4,800    請先登入  
C2502.19  榆木-手刮-訂製色   6寸*6分*6尺(300條)  坪  6,300    6,300  6,300    請先登入  
C2502.20  橡木-手刮-訂製色   8寸*5分*8尺(300條)  坪  6,300    6,300  6,300    請先登入  
C2502.21  百年橡木-手刮-訂製色   8寸*5分*8尺(400條)  坪  8,500    8,500  8,500    請先登入  
C2502.22  百年橡木-手刮-訂製色   8寸*7分*8尺(600條)  坪  10,800    10,800  10,800    請先登入  
C2502.23  橡木浮雕人字型   3寸*5分*3尺(300條)  坪  5,000    5,000  5,000    請先登入  
C2502.24  手刮浮雕橡木V字型   2.5寸*4分*2尺(200條)  坪  6,000    6,000  6,000    請先登入  
C2502.25  手刮浮雕楓木V字型   2.5寸*4分*2尺(200條)  坪  6,000    6,000  6,000    請先登入