Loading content, please wait..

C0208水泥製品

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
C0208.01  磨石子地磚/磨石磚30*30*1.8cm     片      請先登入  
C0208.02  磨石子地磚/磨石磚40*40*1.8cm     片      請先登入  
C0208.03  磨石子地磚/磨石磚50*50*1.8cm     片      請先登入  
C0208.04  磨石子地磚/磨石磚60*60*1.8cm     片      請先登入  
C0208.05  保麗龍隔熱磚30*30*3cm     片      請先登入  
C0208.06  包覆式PS板磨石隔熱磚30*30*4cm     片      請先登入  
C0208.07  斷熱泥隔熱磨石磚30*30*3.8cm     片      請先登入  
C0208.08  五腳隔熱磚30*30*5cm     片      請先登入  
C0208.09  百歲磚帽沿/大切39*19*9.5cm/14KG     片  40    40  40    請先登入  
C0208.10  百歲磚中切/中條39*9.5*9cm/7KG     片  20    20  20    請先登入  
C0208.11  百歲磚薄片39*9.5*5cm     片  20    20  20    請先登入  
C0208.12  百歲磚象沿磚39*19*9.5cm/14KG     片  40    40  40    請先登入  
C0208.13  百歲磚小本39*4*9.5     片  12    12  12    請先登入  
C0208.14  大植草磚60*40*11/34KG     片  120    120  120    請先登入  
C0208.15  雙孔植草磚24*24*8/7.5KG     片  27    27  27    請先登入  
C0208.16  小路緣石60*12*12     片  140    140  140    請先登入  
C0208.17  路緣石60*15*15     片  150    150  150    請先登入  
C0208.18  路彎A22*15*15     片  170    170  170    請先登入  
C0208.19  路彎B15*10*15     片  140    140  140    請先登入  
C0208.20  路彎C30*30*15     片  300    300  300    請先登入