Loading content, please wait..

C2004景觀造景材料(造景材)

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
C2004.001  水缽   天然石材-60*60*60  組  12,000    12,000  12,000    請先登入  
C2004.002  水缽   天然石材-60*60*18  組  6,000    6,000  6,000    請先登入  
C2004.003  水缽   水泥製品-17*46  組  3,000    3,000  3,000    請先登入  
C2004.004  石磨水景   水泥製品-H:78  組  9,000    9,000  9,000    請先登入  
C2004.005  石磨水景   水泥製品-H:60  組  7,500    7,500  7,500    請先登入  
C2004.006  石磨水景   水泥製品-H:20  組  2,800    2,800  2,800    請先登入  
C2004.007  石臼   水泥製品-50*48  組  6,000    6,000  6,000    請先登入  
C2004.008  原石燈座   天然石材-H:80  組  16,000    16,000  16,000    請先登入  
C2004.009  花崗岩玄燈座   花崗岩-H:80  組  24,000    24,000  24,000    請先登入  
C2004.010  花崗岩六角燈座   花崗岩-H:120  組  36,000    36,000  36,000    請先登入  
C2004.011  花崗岩六角燈座   花崗岩-H:60  組  22,000    22,000  22,000    請先登入  
C2004.012  花崗岩圓燈座   花崗岩-H:60  組  24,000    24,000  24,000    請先登入  
C2004.013  花崗岩圓燈座   花崗岩-H:45  組  12,000    12,000  12,000    請先登入  
C2004.014  花崗岩圓石燈   花崗岩-H:80  組  11,500    11,500  11,500    請先登入  
C2004.015  花崗岩圓石燈   花崗岩-H:30  組  7,500    7,500  7,500    請先登入  
C2004.016  花崗岩方石燈   花崗岩-H:80  組  14,500    14,500  14,500    請先登入  
C2004.017  花崗岩方石燈   花崗岩-H:30  組  8,500    8,500  8,500    請先登入  
C2004.018  水泥六角燈   80*73  組  6,000    6,000  6,000    請先登入  
C2004.019  水泥六角燈   60*50  組  4,000    4,000  4,000    請先登入  
C2004.020  水泥六角燈   50*40  組  3,600    3,600  3,600    請先登入  
C2004.021  水泥六角燈   45*33  組  2,800    2,800  2,800    請先登入  
C2004.022  水泥六角燈   33*30  組  2,400    2,400  2,400    請先登入  
C2004.023  水泥曲燈   90*70  組  6,000    6,000  6,000    請先登入  
C2004.024  水泥曲燈   40*23  組  3,200    3,200  3,200    請先登入  
C2004.025  水泥圓燈   88*36  組  4,200    4,200  4,200    請先登入  
C2004.026  水泥圓燈   57*20  組  3,200    3,200  3,200    請先登入  
C2004.027  水泥方燈   72*27  組  3,000    3,000  3,000    請先登入  
C2004.028  安山岩踏板   45-50*4cm  片  235    235  235    請先登入  
C2004.029  花崗岩石板   60*30*6  片  140    140  140    請先登入  
C2004.030  黃花崗岩石板   60*30*6  片  190    190  190    請先登入  
C2004.031  黑板   60*30*5  片  230    230  230    請先登入  
C2004.032  黑板   60*60*5  片  620    620  620    請先登入  
C2004.033  玄武岩踏板   25-30*5  片  165    165  165    請先登入  
C2004.034  黑石片   不規則  KG      請先登入  
C2004.035  天然景觀石   不規則  KG      請先登入  
C2004.036  瑪雅石   7厘/1分/1.2分  KG  15    15  15    請先登入  
C2004.037  黑膽石   1分/2分/3分/5分/7分  KG  40    40  40    請先登入  
C2004.038  亞美利石   7厘/1分/1.2分  KG  16    16  16    請先登入  
C2004.039  印度黑卵石   5分/7分/1吋/1吋2  KG      請先登入  
C2004.040  特白鵝卵石   1分/2分/3分/5分/7分/1吋/1吋2  KG      請先登入  
C2004.041  宜蘭石   4.75/1分/1.2分/2分  KG      請先登入  
C2004.042  天鵝石   7厘/1分  KG  16    16  16    請先登入  
C2004.043  特白碎石   5分/7分/1吋/1吋2  KG      請先登入